De Nieuwe Blauwdruk voor de Mensheid

De Guardians

Wat is het doel van dit document?

Om de definities van de mens, onze rechtspositie en de verklaring van onze aanspraken en soevereiniteit op een betere, juiste en wettige manier te definiëren onder Rta of de Universele Wet.

Door de geschiedenis heen zijn de dingen voor ons bepaald door mensen die de bedoeling hebben om ons te controleren en tot slaaf te maken, terwijl ze onze levenskracht energie oogsten, zonder dat daar een eerlijke tegenprestatie tegenover staat. Dit is in wezen het classificeren van de mens als minderwaardig aan bepaalde anderen, terwijl we onder leiding van de Bron (Source) allemaal als gelijken worden geboren. Het claimen van mensen (en zielen) als roerend goed, met onze VN-veiligheidscode, is een denigrering van de mens.

Onze rijkdom, die wordt gecreëerd bij de geboorte, is geplaatst in een fonds met een CUSIP-nummer en is ons op wrede wijze ontzegd door ons allemaal dood te verklaren, zonder ons medeweten of onze instemming. Daarom vragen ze ons onze namen met een hoofdletter te schrijven; merk op dat alle grafstenen op dezelfde manier zijn geschreven. De

controleurs hebben vervolgens de betekenis van woorden verduisterd tot een niveau waarop de gemiddelde man, vrouw of kind niet meer weet wat ze betekenen. Dit is fraude en bedrog tegen de mensheid van de hoogste orde en er moeten grote correcties worden aangebracht om niet alleen deze situatie recht te zetten, maar ook de op handen zijnde wereldwijde ineenstorting.

Onze rijkdom kan nooit worden terugbetaald. Wij zijn ons bewust van de totale ineenstorting van de oude banksystemen en hoe alle banken failliet zijn door het geheimzinnige dubbele banksysteem die het ‘front and back system’ wordt genoemd. De rijkdom kan echter wel worden doorgegeven op een manier die eerlijk en transparant is, met de wil van de mensen om ervoor te zorgen dat iedereen een zo gelijk mogelijk deel krijgt. Onze oplossing daarvoor staat in deze Nieuwe Blauwdruk voor de Mensheid.

De definities:

Persoon:

 1. Een persoon is een 16e eeuws gecreëerd woord dat een fictieve vorm van eigendom, rechten en titel definieert, die bepaalde kenmerken en verschijningsvormen omvat als de identiteit van een of meer levende mannen of vrouwen.
 2. Een persoon wordt gevormd door de geldige inschrijving en registratie in een register (Roll). Het hoogste register bepaalt de meeste rechten voor een type persoon.
 3. Het woord persoon komt van het Latijnse woord persona, dat masker, personage of deel van een toneelstuk betekent.
 4. De uitvinding van de persoon maakte de in bezit neming van de lichamen van levend vlees en de vervreemding van de daaraan verbonden natuurlijke rechten mogelijk, en beschouwde ze als een soort eigendom dat kon worden verkocht, gekocht, in beslag genomen of afgestaan.
 5. Een persoon kan meer of minder gezag, bevoegdheden en rechten hebben dan een ander en een natuurlijke man of vrouw kan met meer dan één persoon verbonden zijn.
 6. Een persoon kan voordelige gebruiksrechten hebben, maar kan niet wettelijk of juridisch de eigenaar zijn. Dat staat bijvoorbeeld duidelijk in een hypotheekakte; daaruit blijkt dat u niet de huiseigenaar bent, maar een huurder.
 7. Eerste persoon is de hoogste vorm van persoon wanneer hij de bekwame geest van een natuurlijk levende man of vrouw bezit.
 8. Alle natuurlijke levende mannen en vrouwen zijn ware personen die natuurlijke rechten bezitten die verbonden zijn met een goddelijke Trust, wanneer de goddelijke individuele geest deze rechten bij de incarnatie overdraagt als een man of vrouw van levend vlees, met een geest, lichaam en ziel.
 9. Het niet erkennen van een geldige, naar behoren samengestelde en gevormde persoon of het opeisen van superieure jurisdictie door een inferieure persoon kan kerkelijk, juridisch, wettelijk of redelijkerwijs niet zonder dwang en geweld worden gehandhaafd; Daarom is elke latere uitspraak vanaf de aanvang nietig. Ook een natuurlijke persoon, die wordt toegeschreven aan een lagere levensvorm dan een levende man of vrouw of een hogere levensvorm, is automatisch nietig. Het toekennen van een natuurlijke of kunstmatige persoon aan een dier, begrip of ding is een onnatuurlijke en onwettige handeling.
 10. Een natuurlijk persoon kan nooit worden gedegradeerd tot een aparte klasse door hem de lagere status van een dier toe te schrijven, en elke wet, voorschrift of decreet dat hem indeelt in een lagere categorie van dieren is vanaf het begin automatisch ongeldig en van nul en gener waarde.

Wij, de mensen, verklaren onze versie van mensen tot de nieuwe en blijvende versie; Alle natuurlijk levende mannen en vrouwen zijn ware personen die natuurlijke rechten bezitten die geassocieerd zijn met een goddelijke trust, wanneer de goddelijke individuele geest deze rechten overdraagt bij incarnatie als een man of vrouw van levend vlees, met een geest, lichaam en ziel. Alle andere betekenissen, definities en karakteriseringen die ons worden opgelegd, zijn ongeldig en van nul en gener waarde.

Subject – Onderdaan:

 1. Een ‘subject’ is een 16e-eeuws woord dat iemand beschrijft die trouw is aan een hoger ambt of politieke instantie en de jurisdictie (subject jurisdictie) van hun wetten aanvaardt.
 2. Het woord subject is afgeleid van het Latijnse woord subjectio dat betekent: zich onderwerpen; zich overgeven. Het woord maakte het mogelijk de begrippen vazal en horige (slaaf) in één woord te vervangen.

Wij, de mensen, verwerpen deze definitie van ons als subject (onderdaan) en verklaren ons allen als gelijken.

Citizen en Denizen – Staatsburger en Inwoner:

 1. De termen ‘citizen and denizen’ (staatsburger en inwoner) zijn 18e-eeuwse gemodificeerde termen die het rechtsgevolg definiëren van de twee mogelijke soorten status, titel, rechten, persoon en bezit, wanneer de naam van een subject, onbekende of vreemdeling wordt geregistreerd en opgenomen in een lijst.
  • Een denizen (inwoner), (in de Verenigde Staten sinds 1790 ook wel burger met kleine letters genoemd) is een niet-ingezeten vreemdeling die door de soevereine macht is vrijgesteld en het volledige bezit behoudt van zijn naam, dus van zijn persoon en van alle daaraan verbonden titels en afgeleiden, waardoor hij eigendomsrechten en handelsrechten kan genieten en een ambt of waardigheid kan bekleden. Een denizen kan echter geen gronden erven door afstamming.
  • Een citizen (staatsburger) is een genaturaliseerde of natuurlijk geboren resident, die afstand doet van zijn naam, dus van zijn persoon of van alle daaraan verbonden titels en afgeleiden, maar die bepaalde rechten en voorrechten geniet, zoals het recht van eigendom, handel en het bekleden van bepaalde ambten of waardigheden, alsmede het recht om door afstamming het gebruik van landerijen te erven.
 2. De oorspronkelijke creatie van citizen verwees naar de 14e eeuwse leden van de Livery Companies in Londen (bekend als gilden, zoals de Gilde vandaag de dag), die gezamenlijk bekend stonden als de citizens van Londen.
 3. Het woord denizen werd oorspronkelijk gevormd in de 16e eeuw om vreemdelingen en niet-staatsburgers toe te staan eigendom, titels en officiële posities te verwerven in Engeland. Het woord komt van twee Latijnse woorden: deni, wat tien of tien keer betekent en zona, wat riem, sjerp of gordel betekent; vandaar dat het letterlijk betekent: iemand die tien keer de vaardigheid (riem, sjerp, gordel) bezit dan een natuurlijk geboren staatsburger. Dit stelde de Venetiaanse/Khazaarse ballingen uit Pisa en Venetië en de adellijke families in staat om de invloedrijkste families in Engeland te worden.
 4. Het eerste gebruik van citizen in statuten was in de grondwet van de Verenigde Staten van 1787, en was in kleine letters. Citizens met hoofdletters werden gecreëerd door een wet van het Amerikaanse Congres uit 1790 die voorzag in een telling van de inwoners van de Verenigde Staten, waarbij marshals en militie werden ingezet, evenals massale boetes en dreiging met geweld om mensen te dwingen zich te registreren voor de volkstelling en zich te identificeren als Citizens met hoofdletters.
 5. Hoofdstuk XXXIV van het Amerikaanse Congres, een wet die voorzieningen treft voor de betaling van de schuld van de Verenigde Staten in 1790, introduceerde toen het begrip annuïteiten die als obligaties werden verborgen en contribuanten die als inschrijvers werden verborgen tegen namen, levens en personen die als Citizen met hoofdletters werden vermeld. De lijfrenten onder het mom van obligaties waren een middel om zaken als oorlogsinspanningen te financieren, waarvan de oplopende schulden nog steeds op de Citizens worden afgewenteld.
 6. In de 18e eeuw werden de betekenis van citizen en denizen en de etymologische wortels gewijzigd met behulp van het de Baskische taal:
  • Het woord citizen (burger) werd opnieuw gedefinieerd uit 2 woorden, cito (kito) wat voltooid, voorbij, beëindigd betekent en izen, wat naam betekent; vandaar dat citizen of CITIZEN (burger of BURGER) betekent, iemand zonder eigendom of bezit van een naam, zonder controle over zijn eigen bezittingen.
  • Het woord denizen (inwoner) werd opnieuw gedefinieerd uit 2 woorden: dena betekent alles en izen betekent naam; Vandaar dat Denizen betekent iemand die alles bezit wat geassocieerd wordt met de naam, zonder controle over hun eigen bezittingen
 7. Vanaf het begin van de 20e eeuw werd een quasi-vorm van staatsburger gevormd en wel als CITIZEN of bedrijfslid, equivalent aan een Burger met hoofdletters van een staat of land, maar dan voor een bedrijf. Dit is van toepassing op het burgerschap van de Amerikaanse overheid, omdat de Amerikaanse overheid helemaal geen overheid is, maar een bedrijf dat opereert als de overheid, onder auspiciën van USA Incorporated.
 8. De juridische betekenis en toepassing van burger, Burger, BURGER blijft centraal staan in de geclaimde legitimiteit van de wereldwijde obligaties, lijfrentes, bezittingen, geboortebewijzen en de cestui que vie structuur die ten grondslag ligt aan het verborgen model van slavernij van mensen ten behoeve van bepaalde privébanken.

Wij, de mensen, accepteren onze rol als inwoner of burger, hoofdletter of kleine letter, die door fraude en bedrog tot stand is gekomen, niet en verklaren deze nietig. Wij verklaren en eisen onze gelijke rechten, annuïteiten, nalatenschappen, obligaties en geboorteakten onder de cestui que vie, en eisen een evenredig deel, gelijk aan dat van alle anderen.

Resident

 1. Het woord resident (bewoner, ingezetene) is een juridische vorm die een bepaalde status beschrijft van een persoon als gebonden aan bepaalde fiduciaire (vertrouwens) verplichtingen, verbonden aan een kantoor of een woning uit hoofde van bewoning, intentie en bewijs van gebruik van een dergelijk eigendom.
 2. Het woord resident stamt uit de 16e eeuw van 2 Latijnse woorden res dat bezit, ding, voorwerp, vorm, materie betekent en sedere dat zetel (van een ambt) betekent. Het woord verwees naar de formalisering van beneficiën, of officiële bezittingen verbonden aan bepaalde ambten van pastoors; waarbij degenen die in dergelijke functies werden benoemd, verplicht waren aanwezig te zijn om hun taken uit te voeren.
 3. Resiant, een woord dat lijkt op resident, werd ook gecreëerd in de 17e eeuw als een terugkeer naar het feodale recht dat lijfeigenen (slaven) aan het land van hun landheren bond, door het beschrijven van de verplichtingen en voordelen van een huurder naar eigen believen. Het concept dat zodra de huurder het voordeel van de pacht accepteerde, het land bewoonde en gebruikte, de huurder verplicht was om op zijn perceel te blijven en niet kon reizen zonder toestemming van zijn landheer. Met andere woorden, ze werden gevangen gehouden in opdracht van de landheer.
 4. In de 18e eeuw werd met de vervanging van pacht naar believen door het copyhold pachtrecht, de term resiant vervangen door resident om de verplichting van huurders te beschrijven om op het land van hun landheer te blijven, onderworpen aan de jurisdictie van de wet en niet te reizen tenzij in het bezit van een certificaat of bevelschrift; dit is de oorsprong van de geboorteakte.
 5. Tegelijkertijd kregen landheren en hoge ambtenaren de titel van niet-resident, wat betekende dat zij niet gebonden waren aan hun privileges en vrij konden reizen binnen bepaalde grenzen zonder dat zij certificaten of toestemming nodig hadden.

Wij, de mensen, accepteren deze rollen van residenten niet, ze zijn door fraude en bedrog tot stand gekomen, en verklaren ze dan ook ongeldig en van nul en gener waarde.

Publiek:

 1. Publiek is een 16e eeuwse gecreëerde juridische term die een nieuwe vorm van eigendom, rechten en voorwaarden van overeenkomst beschrijft, waarbij de ware eigenaren verborgen zijn of verondersteld worden niet bekend te zijn, terwijl de gemeenschap van slaven, de bevolking, haar eigen zaken bepaalt, of de macht deelt (via het parlement) met een heersende klasse als onderdeel van een staat.
 2. Het woord publiek is afgeleid van de samenvoeging van het Latijnse woord pube(s), dat meerderjarigheid, jongvolwassene of volwassen bevolking betekent, en liceo, wat te koop betekent, het hebben van een prijs/waarde; de letterlijke betekenis van publiek is dus: een volwassen bevolking die te koop is. Een volwassen bevolking die waarde heeft als eigendom voor de gemeenschapshandel. Een zelfbesturende gemeenschap van verborgen handelsslaven.
 3. Sinds de 18e eeuw werd de rooms-kerkelijke claim van absoluut eigendom van alle mannen en vrouwen, de open slavernij, afgeschaft en vervangen door de voortgezette en verborgen vrijwillige slavernij.

Wij, de mensen,, zijn geen overheidsdienaren of slaven, wat door fraude en bedrog tot stand is gekomen, en verklaren het ongeldig en van nul en gener waarde.

Privaat:

 • Privaat is een 16e eeuwse juridische term die een speciale en geheime vorm van eigendom, rechten of voorwaarden van overeenkomst of handeling beschrijft waarbij het een of meer personen wettelijk is toegestaan rechten van anderen te ontnemen.
 • Het woord Privaat is afgeleid van de combinatie van de Latijnse woorden privo, wat beroven, stelen, wegnemen betekent, en -atus, een Latijns achtervoegsel dat overeenkomt met -ed in het Engels; vandaar dat de letterlijke betekenis van privaat is: wettelijk ontnemen, beroven, stelen of in beslag nemen.
 • De meest voorkomende vorm van de geheimzinnige vorm van privaatrecht wordt een ‘Letter of Marque’ genoemd. Iemand die een ‘Letter of Marque’ heeft of bezit, wordt gewoonlijk een kaper genoemd en iemand die zonder een echte ‘Letter of Marque’ optreedt, wordt een piraat genoemd. De piraten van de zee kwamen op het land en eisten in wezen het Maritieme Recht op.

Wij, de mensen, zijn geen privé-personen (privates) en we accepteren de rol van kapers ook niet. Piraten zijn criminelen en criminelen hebben volgens de wet geen rechten ten opzichte van anderen, en dus is de wet ongeldig en van nul en generlei waarde.

Staat:

Een staat is een 16e-eeuwse politieke term die de formele erkenning inhoudt van een land of een gebied als een legitieme onafhankelijke soevereine entiteit op grond van een akte van erkenning door een politiek lichaam of een ander land.

 1. Het woord staat is afgeleid van het Latijnse woord statuo, dat verbonden is met het woord statuut. Een staat betekent dus letterlijk een door statuten gevormd lichaam.
 2. Een staat blijft de hoogste formele erkenning van soevereiniteit.
 3. Een natie kan niet formeel als staat worden erkend. Een staat die vervolgens als natie wordt erkend, doet daarbij per definitie afstand van zijn soevereine status als staat.

Wij, de mensen, verwerpen het gebruik van staten, die onder valse vooronderstellingen zijn uitgeroepen, en daarom ongeldig zijn. Wij, de mensen wensen dat het land bekend als Amerika (niet VS of U.S.) wordt verklaard als een soevereine natie, waarvan alle inwoners gelijke rechten hebben.

Republiek:

 1. Een republiek is een 16e-eeuwse juridische term voor een aristocratische regeringsvorm die al zijn macht direct of indirect ontleent aan de instemming van een elite van leden, het volk genaamd, en waarin de uitvoerende macht is ondergebracht in bepaalde ambten waarvoor gekwalificeerde leden vervolgens door de bevolking voor een beperkte periode worden gekozen.
 2. Het woord republiek is afgeleid van de 16e eeuwse samenvoeging van de Latijnse woorden res, dat wil zeggen belang, van zaken, bedrijven, materie, rijkdom; pube(s), wat meerderjarigheid betekent, jongvolwassene of volwassen bevolking en liceo, wat te koop betekent, een prijs/waarde hebben; de letterlijke betekenis van republiek is dus gemeenschappelijke rijkdom, gemenebest. Het begrip gemenebest en republiek zijn één en hetzelfde. Wat betekent dat Amerika onder de jurisdictie valt van het Gemenebest en een dochteronderneming is van The Crown agents of London, UK.

Mensen:

Wij, de mensen, geen burgers van welke regeringsvorm dan ook, zijn soevereine mensen met een vrije wil, die niet verbonden of aangesloten zijn aan enige organisatie, politiek of anderszins.

Mens, Human, Hu-man:

Er zijn 3 versies van hu-man; de hu in hu-man heeft drie betekenissen: hoger universeel; de Sumerische Anunnaki term hu betekent slang; in het Sanskriet betekent het draak. Wij

definiëren en verklaren onze nieuwe versie als hu, wat hogere universele mens betekent, niet slang of draakmens. Onze vrijheid om te kiezen welke versie we willen zijn is een universeel recht, geen Aarde-gebonden privilege.

Wij, de mensen, verwerpen alle juridische termen en hun definities. Juridisch jargon is de taal van babbel of babypraat, is daarom onzinnig. Dit betekent dat degenen die erin opereren niet bij hun volle verstand zijn; zij moeten onbekwaam worden verklaard en niet in staat om het te bedienen of te besturen volgens de natuurlijke of Rta-wet. Als soevereine wezens en Guardians eisen wij de volledige verantwoordelijkheid op voor het Restauratieplan, namens het collectief en namens de planeet zelf, totdat een wereldwijd referendum kan worden gehouden.

De definities en het terugbrengen van al het bovenstaande naar de oorspronkelijke bedoelingen en betekenis is onze verklaring van soevereiniteit en onze aanspraak op gelijke rechten ten opzichte van andere mensen, gelijke rechten in termen van verdeling van rijkdom en gelijke rechten in onze aanspraak op een eerlijk deel van alle mineralen van de Aarde die ons door de Schepper zijn gegeven.

Eigendomsaanspraak (Claim of Title):

Voordat er enige samenleving, religie of beschaving van hogere orde bestond binnen het sterrensysteem dat het zonnestelsel wordt genoemd, of enig ander sterrensysteem; voordat de eerste gedachten, symbolen of woorden ooit werden bedacht, getekend of gesproken door de voorouders van de nu levende mensen; en voordat er zelfs maar leven of materie bestond, bestond het idee van bestaan al in de vorm van dat ideaal dat God (de Bron, Source) wordt genoemd, het universele, het absolute, het goddelijke unieke collectieve bewustzijn. Het is aan deze verenigende en singuliere kracht dat de voorouders van de mensen die vandaag leven hun aanroepingen richtten. Het is deze ene, ware en absolute goddelijke schepper van al het bestaan die aan alle levende mannen en vrouwen in vertrouwen bepaalde onherroepelijke rechten en verplichtingen schonk in eeuwigdurende herinnering als trustees en Guardians voor al het leven op planeet Aarde.

Elke unieke eenheid van geest die zich afscheidt van het goddelijke unieke collectieve bewustzijn om zichzelf als individu te ervaren, is gelijk in vermogens en volledige eigendomsrechten van zichzelf, die hem in vertrouwen zijn overgedragen door het goddelijke unieke collectieve bewustzijn. Wanneer een unieke geest besluit te incarneren op een planeet, draagt hij in vertrouwen alle eigendoms- en gebruiksrechten van de geest en het fysieke lichaam over. Het goddelijke unieke collectieve bewustzijn is de goddelijke schepper van alle dingen in het universum. Als de schepper van de planeet Aarde, kan de goddelijke schepper de enige eigenaar van de planeet zijn; dus, wanneer een unieke geest incarneert op de planeet Aarde, draagt de goddelijke schepper, als schenker, volledige rechten van eigendom en gebruik van alle middelen op de planeet over aan elke individuele ziel, geest en lichaam; dus, elke individuele ziel is algemeen uitvoerder, soeverein van zijn geest en lichaam en de planeet. Elke individuele geest is de beheerder (trustee), met de volledige eigendomsrechten van het lichaam. Het lichaam is de begunstigde (beneficiary), die in gelijke mate als elk ander uniek individu dat op de planeet Aarde leeft, het recht heeft om alle hulpbronnen te gebruiken. Als beheerders en begunstigden delen alle individuele levende mannen en vrouwen deze rechten en plichten gelijkelijk.

Elke individuele levende man en vrouw heeft het absolute recht op vrije wil en keuze. Omdat individuen niet alleen leven, heeft geen enkel individueel wezen met een bewuste geest en zelfbewustzijn het recht om dit absolute recht van een ander individueel wezen over te nemen. Als Guardians van de planeet Aarde heeft elke individuele levende man en vrouw evenveel recht op het gebruik van alle hulpbronnen op de planeet Aarde; daarom heeft elk individu de verplichting om ervoor te zorgen dat ze alleen die hulpbronnen gebruiken die nodig zijn om een bevredigend en productief leven te leiden, om het leven in stand te houden, hun creativiteit uit te oefenen en hun natuurlijke vermogens ten volle te ontwikkelen. Door te incarneren op de planeet Aarde heeft elke individuele levende man en vrouw er uitdrukkelijk mee ingestemd om zelfverantwoordelijk te zijn en heeft ingestemd met hun verplichtingen om ervoor te zorgen dat er voor de planeet Aarde wordt gezorgd, zodat alle hulpbronnen op de planeet gelijkelijk worden gedeeld, in stand worden gehouden en beschikbaar zijn voor toekomstige generaties. Rechten op het gebruik van de levensbehoeften (water, voedsel, onderdak, energie en kleding) moeten gelijkelijk worden gedeeld. Geen enkele individuele levende man of vrouw mag deze absolute rechten insluiten om er ongelijk over te beschikken en er ongelijk van te profiteren.

Elk bewust, zelfstandig wezen dat deze absolute waarheden ontkent en zich de vrije wil en keuze van anderen toe-eigent door het creëren van modellen en systemen die ontworpen zijn om slaven van mensen te maken, hetzij door vrijwillige of onvrijwillige manieren, die impliciete toestemming veronderstellen, ontkent het bestaan van het goddelijke unieke collectieve bewustzijn en geeft blijk van volledige incompetentie van geest. Daarmee verliezen deze entiteiten alle rechten en aanspraken, en zijn alle geclaimde bevoegdheden of titels vanaf het begin nietig. In dit geval hebben alle individuele, zelfverantwoordelijke en zelfbewuste wezens met een competente geest de verplichting en het recht om hun absolute rechten op te eisen en de ‘True Rule of Law’, de Ware Rechtsstaat op de planeet Aarde te herstellen. Het zal tijd kosten om zulke systemen te ontwikkelen en in te voeren; vandaar dat een onbepaalde overgangsperiode, waarin het oude systeem functioneel blijft, nodig zal zijn om het lijden tot een minimum te beperken terwijl de nieuwe systemen geleidelijk worden ingevoerd. Elk gebruik van bestaande systemen is uit noodzaak en impliceert geen instemming met statuten, regels, voorschriften, verordeningen of veronderstellingen van de bestaande autoriteiten. Er is nooit volledige openheid van zaken gegeven. Instemming vereist volledige openheid om een bewust wezen in staat te stellen zijn vrije wil en keuze uit te oefenen op basis van de waarheid; daarom kan instemming niet worden geïmpliceerd of verondersteld te zijn gegeven bij het gebruik van de bestaande systemen, het is uit noodzaak, vanwege het gebrek aan openheid en de occulte aard van het model en de systemen.

Soevereiniteit

Wat betekent het om soeverein te zijn, en hoe maken we aanspraak op soevereiniteit? Om deze vraag te beantwoorden moeten we vaststellen wat de oorspronkelijke betekenis van het woord soeverein is, en hoe ideeën in beweging (modellen en systemen) ons vermogen om soeverein te zijn beïnvloeden. Soeverein is een woord uit de 8e eeuw na Christus dat voor het eerst werd gedefinieerd in de Sacre Loi (heilige wet van de Karolingen) om iemand aan te duiden die door god gezalfd is en de hoogste, onafhankelijke autoriteit heeft om over een politiek gebied, een ‘Realm’, te heersen. Het woord is afgeleid van de combinatie van twee oude Latijnse woorden, sover betekent redder, en regno betekent heersen, opperheer zijn. Soeverein betekent dus letterlijk, volgens de oorspronkelijke etymologie, regeren en heersen als een redder. Dat betekent dat wij onze eigen redder zijn.

Volgens deze definitie is elke man of vrouw die aanspraak maakt op of benoemd wordt tot een dergelijk hoog ambt, verplicht tot de drie oude en primaire taken, namelijk: het beschermen van een realm, het beschermen van de wet en het beschermen van de bevolking:

 1. Het beschermen en verdedigen van een realm is de eerste verplichting van een soeverein als een juridisch gedefinieerde entiteit, gedefinieerd territorium, met een eigen persoonlijkheid en eigen rechten.
 2. Het beschermen en verdedigen van het recht van een realm is de tweede verplichting van een soeverein om de rechtsstaat, rechtvaardigheid en gelijkheid te garanderen.
 3. Het beschermen, verdedigen en het onderwijzen van de bevolking van een realm is de derde heilige verplichting.

Zichzelf soeverein noemen en de soevereiniteit opeisen over het gebied dat wij bewonen is een enorme verantwoordelijkheid. Het is niet iets wat alleen gedaan wordt door het indienen van papieren of aankondigingen bij de rechtbank. We moeten eerst soeverein zijn in spirit, geest en lichaam. Soeverein zijn betekent weten dat je belangrijk bent, dat je machtig bent, dat je een eeuwige goddelijke geest hebt die nooit kan sterven. Dat je uit eigen vrije wil (free will) de verplichtingen aanvaardt die voortvloeien uit het aanvaarden van de absolute soevereiniteit van je geest, verstand en lichaam, bij het opeisen van de natuurlijke rechten en gebruiksrechten van deze planeet die bij de geboorte werden overgedragen.

Soevereinen zijn als Guardians toevertrouwd om alleen te nemen wat nodig is en te zorgen voor de planeet, alsmede voor onze familie en gemeenschap, voor de huidige en toekomstige generaties. Daarvoor is een leven nodig van deugdzaamheid, morele moed, integriteit, bekwaamheid, vreugde en mededogen, en de wil om anderen te dienen ten voordele van allen.

Als we onze soevereiniteit opeisen, is het nuttig de modellen en systemen te definiëren die ons dagelijks leven beïnvloeden en ons vermogen om soeverein te zijn beïnvloeden. Het leven is een droom en de dromen hebben regels; dromen worden ideeën, ideeën worden dingen, modellen en systemen. De wereld is vol modellen en systemen die hun oorsprong vinden in dromen en ideeën. Een model kan worden omschreven als een idee in beweging. De maatschappij werkt op gefabriceerde ideeën in beweging (modellen en systemen).

Juridische, gezondheids-, financiële en transportsystemen enz. zijn er in overvloed en zijn de verzameling van ideeën, afkomstig van vele mensen, die in de loop der tijd veranderen en zich aanpassen. Dit is een natuurlijk proces.

Er zijn veel corrupte of tirannieke heersers geweest die deze systemen gebruikten om mensen te controleren en rijkdom en macht te vergaren. Er zijn ook veel revoluties geweest en veranderingen in politieke regimes en heersers, wanneer deze macht werd misbruikt.

Desondanks, ondanks de vele revoluties in het verleden, zijn we vandaag de dag nog meer tot slaaf gemaakt, doordat regimes in de zogenaamde vrije wereld steeds tirannieker worden, met macht en middelen die steeds meer gecentraliseerd worden in steeds minder handen.

Zelfs wanneer politieke structuren veranderen, zijn de onderliggende ideeën in meer dan 1000 jaar niet veranderd. Het maakt niet uit hoeveel verandering er op politiek niveau plaatsvindt; totdat individuen van binnenuit veranderen en betere ideeën ontwikkelen, zal er niets echt veranderen. Een voorbeeld: tijdens de financiële ineenstorting in 2008 zei Henry Paulson tegen de politici: “U mag de banken dan wel niet mogen, maar de banken in leven houden is de enige keuze die u hebt. Er is geen alternatief.” Dit was en is de waarheid.

Om soeverein te zijn, moeten we eerst onszelf van binnenuit veranderen; want als we van gedachten veranderen, verandert de hele wereld. We krijgen slechts zoveel vrijheid als we nemen. We kunnen alleen soeverein zijn door anders te zijn, anders te denken en anders te handelen.

We moeten soeverein zijn en dan moeten we modellen en systemen ontwikkelen die ons in staat stellen onszelf te onderhouden, onszelf te voeden, onze gezondheid te handhaven, en gemeenschappen van vertrouwen te creëren die de modellen en systemen, die ons tot slaaf maken, niet nodig hebben. Waarom? Omdat we door impliciete toestemming afstand doen van onze soevereiniteit, wanneer we de voordelen van de geboden systemen en modellen gebruiken, omdat we ook de verplichtingen en jurisdictie van deze systemen moeten accepteren wanneer we ermee instemmen ze te gebruiken. We gebruiken deze systemen uit noodzaak, maar ze worden in stand gehouden door dwang en fraude.

Er is geen toestemming als er geweld en fraude wordt gebruikt. Terwijl we toewerken naar gemeenschappen van soevereine individuen, moeten we de huidige systemen misschien uit noodzaak gebruiken, wat betekent dat we geen toestemming hebben gegeven, impliciet of expliciet, omdat we zijn misleid om te geloven dat er geen alternatieven zijn.

Soevereiniteit in de 21e eeuw

Er is een lange geschiedenis van recht, eigendomsrechten, eigendomsaanspraken, eigendom en bezit die moet worden bestudeerd om werkelijk te begrijpen hoe onze soevereiniteit en rechten zijn ingeperkt, waardoor wij zijn gereduceerd tot vrijwillige dienstbaarheid, bekend als, Common Law. De korte samenvatting in de volgende paragrafen heeft een basis die vele eeuwen teruggaat.

In de 21e eeuw wordt land, ondanks alle schijnbare wetten tegen slavernij, nog steeds gedefinieerd als alle grond, bodem of aarde van welke aard dan ook, met inbegrip van alles wat daaraan vastzit, hetzij door de loop van de natuur, hetzij door toedoen van de mens; deze definitie beschouwt mannen en vrouwen dus als wettelijk onderdeel van het land als schepselen, net zoals een koe of een schaap dat is. Dit maakt hen dan eigendom van de bedrijven, omdat zij op het land geboren zijn. Het begrip Land definieert dus niet alleen de grond, maar alle mannen en vrouwen, die worden opgeëist door particuliere bedrijven, geregistreerd in Delaware in de Verenigde Staten, als onderdeel van het wereldwijde netwerk dat zich de grondwetten en wetten van de meeste westerse landen toe-eigent door gebruik te maken van het internationaal privaatrecht. Ondanks deze ongehoorde claims zijn het slechts claims en zijn ze slechts zo geldig als hun herkomst. Per definitie is de geest van alle mannen en vrouwen absoluut soeverein over hun lichaam door middel van een werkelijke trust waarbij goddelijke gebruiksrechten worden overgedragen door een goddelijke trust wanneer een geest ervoor kiest om op de planeet te incarneren; daarom mag geen enkele persoon, entiteit, geest of macht een dergelijke heilige en onschendbare overeenkomst opheffen of zich erin mengen of erboven staan.

Alle claims van de “EL-ite” (elite) zijn gebaseerd op hun bewering dat “god” aan de paus het ambt van gevolmachtigde heeft overgedragen als agent van god om alle eigendommen op

de planeet aarde te beheren. Deze claim berust op de valse apostolische successie, die bloedlijn afstamming claimt van Jezus Christus, en is fraude “ab initio” wat betekent vanaf het begin. Deze claims berusten ook op de valse “Talmoed” die beweert dat de Israëlieten het “uitverkoren volk” zijn en dat alle anderen gelijk zijn aan dieren zonder ziel of geest; dus geen eigen geest of wil, wat ook een valse en frauduleuze claim is vanaf het begin. Elke frauduleuze claim is ongeldig, wat betekent dat alle wetten, verordeningen, decreten, bevelen, overeenkomsten, regeringen, kronen, die hun gezag, hun goddelijke recht om te heersen baseren op een frauduleuze claim, ook ongeldig zijn. Zij hadden vanaf het begin geen geldig gezag en kunnen niet bewijzen dat hun aanspraak op het hoogste gebruiksrecht van eigendom (onroerend goed) aan hen werd overgedragen door een een Goddelijke en ware Trust.

Om hun claim te weerleggen, moeten wij een hogere claim maken. Vanaf ongeveer 10.000

v. Chr. is het een geaccepteerd feit dat een man en een vrouw goddelijke eigendomsrechten hebben, die rechtstreeks door de goddelijke schepper bij de geboorte zijn overgedragen via een goddelijke Trust. Dit komt omdat elke geest/ziel een afzonderlijke eenheid is van de goddelijke schepper. Niets kan hiertussen komen, en elke man en vrouw is een van de uitverkorenen met absolute soevereiniteit van ziel/geest en lichaam bij de geboorte, die allen recht hebben op het beloofde land om een huis te bouwen en de hulpbronnen van deze planeet te gebruiken. Volgens de goddelijke wet kan een geest/ziel geen andere geest/ziel bezitten; vandaar de behoefte van de overheersers om vele juridische ficties te creëren die eigendom kunnen zijn van andere ficties. Deze juridische ficties stelden de elites in staat om plausibele ontkenning (‘plausible deniability’) te claimen en in hun ogen de ethische superioriteit op te eisen. Fictieve entiteiten hebben geen geest, verstand of lichaam en kunnen eigendom zijn en hun wil kan in hun voordeel worden beheerd. Zolang niemand hun claim weerlegt en er impliciet toestemming kan worden gegeven, kan het worden geclaimd als een keuze uit vrije wil.

Door de keuze te maken hun systemen te gebruiken en hun autoriteit te accepteren tonen individuen aan dat ze onbekwaam zijn, geen verstand hebben en volmachten activeren, waardoor het lijkt alsof ze vrijwillig afstand doen van hun soevereiniteit. Maar soevereiniteit kan worden opgeëist samen met onze natuurlijke rechten en de plichten die bij deze rechten horen. We kunnen ons volledig bekwamen in de wetgeving, we kunnen logisch en met retoriek argumenteren, en laten zien dat we gezond van geest zijn, zodat we ons niet laten intimideren als we worden uitgedaagd. We kunnen de True Rule of Law respecteren en op een positieve manier bijdragen aan onze gemeenschap. We kunnen betere ideeën hebben en betere modellen en systemen creëren die de mensheid ten goede komen, zoals deze blauwdruk als voorbeeld heeft gesteld. Uiteindelijk gaat het er bij soeverein zijn om hoe we ons gedragen in Waarheid, Eer en Integriteit, met openbare bewijzen die gebruikt kunnen worden om eventuele tegengestelde beweringen aan te vechten, omdat we kunnen aantonen dat we als soeverein hebben geleefd. Om soeverein te zijn moeten we anders denken en anders handelen en we moeten herinneren wie we zijn. We zijn belangrijk, we zijn krachtig en we zijn eeuwig.

Wij, de mensen, opererend onder de vlag van Waarheid, Eer en Integriteit, eisen hierbij onze volledige soevereiniteit op en de rechten van aanspraken die daarbij horen, gekoppeld aan de volledige verantwoordelijkheid die wij daarvoor zullen nemen. Ons plan, De Nieuwe Blauwdruk voor de Mensheid, is in essentie ons manifest voor alle Guardians van nu en in de toekomst. Wij verklaren hierbij ons goddelijk recht om te regeren voor ons welzijn, namens het collectief en namens de planeet zelf, totdat er een wereldwijd referendum kan worden geïnitieerd.

Vanaf deze datum…………. 25 maart 2023.

Het niet erkennen, of het hinderen, blokkeren of verwerpen van onze goddelijke rechten gaat rechtstreeks in tegen de Universele Wet of Rta, en de gevolgen van zulke handelingen zullen door ieders eigen handelen worden bepaald.

Disclaimer:

The New Blueprint for Humanity Officiële Eerste Edition 2023, Truth, Honor & Integrity group. Alle rechten voorbehouden.

Niets uit deze blauwdruk mag worden verveelvoudigd, of opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of anderszins, zonder de uitdrukkelijke en authentieke schriftelijke toestemming van de uitgever.

De Uitgever wijst elke aansprakelijkheid af en wordt gevrijwaard van eisen, verlies, aansprakelijkheid, vorderingen of onkosten van welke partij dan ook als gevolg van problemen met de public relations die voortvloeien uit of verband houden met verschillen tussen eerdere officiële of niet-officiële versies van deze editie.

Een partij die een eis stelt of met actie tegen deze publicatie of de uitgever dreigt, of uitvoert, erkent hierbij deze disclaimer te hebben gelezen en akkoord te gaan met deze bindende juridische overeenkomst en stemt onherroepelijk in met Truth, Honor & Integrity group en haar bevoegde forums als oorspronkelijke en primaire jurisdictie voor het oplossen van een dergelijke kwestie van feit en recht.

De Guardians en beheerders (trustees) van de Waarheid, Eer & Integriteit (THI – Truth Honor and Integrity) groep worden beschermd door de hoogste wet van de schepper en de Rta wetten om te opereren onder en binnen de Gulden regel.

Disclaimer:

Dit is in geen geval bedoeld als een staatsgreep of een ander vijandig overnameplan. Het is onze volledige intentie om met zoveel mogelijk mensen samen te werken, of het nu gaat om regeringen, think tanks, agentschappen of militairen, om alle aspecten van het leven en de verschillende mechanismen wereldwijd te verbeteren. Dit moet op een volwassen manier worden aangepakt om een soepele overgang te garanderen.

Wie zijn wij?

Gewoon een groep gewone mensen met verschillende achtergronden en levensstijlen, die samenkomen met een visie om niet alleen onszelf te veranderen en te verbeteren, maar om vervolgens de wereld ten goede te veranderen. Geen opsmuk hier, maar gewone mensen met een buitengewone visie op de toekomst.

Wie of wat is een Guardian?

In tegenstelling tot wat er eerder is gebeurd, zullen Guardians niet gebaseerd zijn op hiërarchie, rijkdom, status of enig ander vergelijkend mechanisme. Niets daarvan werkte voor iedereen; dit is in het belang van iedereen.

Wat is geen Guardian?

Onevenwichtige ego’s, ‘mijn idee is beter dan het jouwe’, onbuigzaamheid, niet meewerken, eigen belang (service to self), onverschilligheid, niet delen, hebzucht, of roem en rijkdom willen.

Welke vaardigheden zijn vereist om Guardian te worden?

Welke vaardigheden je ook meebrengt, we willen dat iedereen zijn vaardigheden kan uitbreiden door te leren. We zijn allemaal tot zoveel meer in staat, als we uit de vergelijkende en concurrerende mentaliteit stappen en uit onze eigen weg gaan. Er zijn geen beperkende programma’s nodig; manifestatie en ontwikkeling van het zelf voor het welzijn van iedereen is vereist. We zijn op zoek naar dienstbaarheid aan anderen mensen, niet naar dienstbaarheid aan het zelf; dat heeft in het verleden ook nooit gewerkt en zal dus ook niet worden herhaald. Iedereen heeft ideeën, visies, idealen en doelen; laten we die combineren tot wat het beste is voor ons allen.

Wat is het doel van een Guardian?

 • Om jezelf en alle anderen om je heen te verheffen; om de beste versie van jezelf te zijn.
 • Om ijverig te werken voor het grotere goed.
 • Om de hele mensheid te verheffen tot een zorgzame, samen delende en liefhebbende soort.
 • Om ons allemaal te verheffen en elkaar niet aan ons lot over te laten, maar elkaar zonodig een handje te helpen.
 • Om van deze planeet en haar verschillende rassen iets te maken waar we allemaal trots op kunnen zijn.

Wie kan Guardian worden?

Iedereen die werkt met de beste bedoelingen voor de hele mensheid en de planeet. Kom naar https://thenewblueprintforhumanity.org.

 • Wij, de Guardians, vragen dat alle visumbeperkingen wereldwijd worden opgeschort, zodat de Guardians kunnen reizen en leven waar hun werk hen brengt.
 • Wij, de Guardians, vragen in de beginfase om een volledig goedgekeurd beveiligingsteam om degenen die deze blauwdruk beheren te beschermen totdat het op grotere schaal veilig is.
 • Wij als Guardians vragen om een volledig gescreend juridisch en rechtskundig team om de groep te beschermen en ook om mogelijke problemen, die zich tijdens ons werk kunnen voordoen, op te lossen.
 • Wij als de Guardians vragen een volledig gescreend economisch team om te werken aan de kosten van alle projecten, om dit op een zorgvuldige manier te doen, om de beste manieren en projecten te leveren met het meest economische gebruik van onze middelen.
 • Wij, de Guardians, verzoeken om de bouw van een veilig en beschermd terrein om zoveel mogelijk Guardians te huisvesten, zodat zij hun werk kunnen doen in een veilige omgeving, vrij van inmenging, aanvallen of andere kwaadwillende acties.

Om deze plannen mogelijk te maken, zullen de weinige Guardians in eerste instantie allemaal een betaalde baan krijgen. De salarissen zullen gebaseerd zijn op wat we nodig hebben, niet op excessieve, op hebzucht gebaseerde salarissen zoals in het verleden. Dit is een werk van liefde en zorgen voor en delen met elkaar, niet van persoonlijke rijkdom. Wij vragen als Guardians een eerste $100 Miljard voor het opstarten en implementeren van het Restauratieplan dat aan HUmans is toegewezen, en vragen om volledige steun van de huidige Trustee op voorwaarde dat zij competent wordt verklaard in die rol.

We zijn bereid tot volledige samenwerking met iedereen die dit plan wil implementeren en we zetten ons volledig in om met anderen samen te werken en mensen aan te moedigen om dit plan uit te breiden en te verbeteren. Wij hebben de basisbeginselen ervan uiteengezet, en willen aan alle oplossingen waar mogelijk verbeteringen toevoegen. De sleutel is een coöperatieve dialoog, flexibiliteit en verbeeldingskracht, en het enige waar we geen compromissen over sluiten is alles wat in het algemeen schadelijk is voor de mensen.

Nu we hebben vastgesteld dat wij geen juridische fictie zijn, noch dat wij dood of onbekwaam zijn, en we hebben vastgesteld en gedefinieerd dat wij mensen (humans) zijn, als in de Hogere Universele Mens, en dat wij natuurlijke levende wezens zijn, begiftigd met volledige kennis van geest, lichaam en ziel, wensen wij, de mensen, hierin gedefinieerd als de Guardians, onze claim zoals hierboven gedefinieerd te maken, met exclusieve rechten als begunstigden van de Trust.

Als de Guardians en werkend met en volgens het met de Universele Raad overeengekomen Aarde Restauratieplan van 2016, zijn wij bereid de volledige verantwoordelijkheid van dat plan op ons te nemen. Het zal een monumentale overgangsperiode vergen en wij vragen velen van jullie om ons daarbij te steunen om een zo soepel mogelijke overgang mogelijk te maken. We komen in vrede, niet uit vrede, en willen jullie er allemaal bij betrekken met het verlangen om het leven en deze planeet te verbeteren voor het welzijn van iedereen.

Wij, de Guardians, eisen de rechten en bescherming op van de zes zetels die aan de Trust in de VN-Raad zijn toegewezen. Ontbind de huidige VN-entiteit in New York City, die opereert op basis van fraude en frauduleuze claims, en creëer een nieuwe versie van een wereldwijde soevereine entiteit, die uitsluitend werkt met de Guardians, en die voor en door de mensen wordt uitgevoerd. We komen in vrede, niet uit vrede, en willen jullie er allemaal bij betrekken met het verlangen om het leven en deze planeet te verbeteren voor het welzijn van iedereen.

Wij, de Guardians, eisen het recht op toegang tot en de bescherming daarin van een zetel of zetels in de raad van de “Family of Nations” die momenteel gehuisvest is in de valse staat en gemeente Washington D.C. De voorzitter van deze raad is Z.E. Z.K.H. Koninklijke Minister-President Ernest Rauthschild. Wij, de Guardians, zijn ons ervan bewust dat de werkelijke betekenis van Naties, rassen betekent, en aangezien wij het aangewezen ras voor deze planeet zijn, hebben wij het recht op inspraak binnen de “Family of Nations”. De “Family of Nations” opereert namens de echte Koninklijken op deze planeet, die geen van allen bekend zijn bij het grote publiek. Er zijn twee Koninklijke systemen, net als de banken en de aandelenmarkten, een front en een back of verborgen systeem. Ik ben gedeeltelijk op de hoogte van het verborgen systeem, omdat ik tijdens de samenwerking met de Trustee met een van hen heb samengewerkt. De “Family of Nations” probeert de Trust over te nemen omdat zij, net als alle anderen voor hen, vinden dat zij de beheerders ervan zijn. We zijn hier om te verklaren dat alle voormalige beheerders van de Trust gefaald hebben in hun verplichtingen om de Trust op een eerlijke en evenwichtige manier te beheren. Jullie 70- jarige overeenkomsten zijn ongeldig omdat ze werden uitgevoerd zonder volledige openheid van zaken aan de wereld. De laatste grote overeenkomst voor dit 70-jarenplan werd gesloten in 1944 onder de Bretton Woods overeenkomst. Die liep af in 2014, werd verlengd door de vorige trustee, met de kennelijke medeplichtigheid van de huidige trustee. Ook dat is ongeldig verklaard. We komen in vrede, niet uit vrede, en willen jullie er allemaal bij betrekken met het verlangen om het leven en deze planeet te verbeteren voor het welzijn van iedereen.

Wij als Guardians eisen een minimum van drie zetels op voor alle andere bijeenkomsten die beslissen over uitkomsten voor de mensheid en de planeet. Als vertegenwoordigers hebben wij het recht op inspraak in alle zaken betreffende deze planeet. Enkele van de bijeenkomsten waarvoor onze aanwezigheid vereist is, zijn de Bilderberg bijeenkomst, de Atlantische Commissie, de Trans-Atlantic and Pacific Trade bijeenkomsten, de NAVO, de BRICS bijeenkomsten en alle andere bijeenkomsten van soortgelijke aard. Alle onkosten die voortvloeien uit onze vertegenwoordiging bij deze bijeenkomsten, inclusief accommodatie, reizen, maaltijden en veiligheidsmaatregelen, moeten uit de Trust komen. We komen in vrede, niet uit vrede, en willen jullie er allemaal bij betrekken met het verlangen om het leven en deze planeet te verbeteren voor het welzijn van iedereen.

Wij, de Guardians, eisen het recht op om een eigen bank, payrail (betalingsstromen) en/of distributie systeem te hebben, waar niet mee geknoeid kan worden; er zullen geen achterdeurtjes nodig zijn en er zijn geen speciale toestemmingen voor nodig. Deze rail zal geen deel uitmaken van het backdoor banksysteem en zal zich alleen binnen het frontale (publieke) systeem bevinden. Om dit te beheren vragen we om één of meer Guardians of aangestelde personen die collectief gekozen zullen worden door Kimberley Ann Goguen (Trustee) en de Truth, Honor & Integrity groep, om gehuisvest te worden binnen de Federal Reserve, het Ministerie van Financiën en het Witte Huis om de veiligheid en beveiliging van de fondsen te garanderen die vanuit de Trust zelf worden geleverd. Dit zal worden voortgezet na het opheffen van de frauduleuze Federal Reserve, die zal worden vervangen door een centrale bank die uitsluitend Amerikaans is en geen mensen bevat van de voormalige Federal Reserve bank, die opereert onder The Crown (het Verenigd Koninkrijk).

Wij als de Guardians streven naar een vervanging van de huidige US of U.S. Treasury en het herstel van de oorspronkelijke Treasury, die werd toegeëigend na de overname door de Federal Reserve in 1933. In de nieuwe Amerikaanse Treasury zullen geen hoge functionarissen van de huidige Treasury of leidinggevende bankiers van de door de Federal Reserve geaccrediteerde banken werkzaam zijn; vertegenwoordigers van de Trust zullen worden aangesteld als de belangrijkste toezichthouders op alle activiteiten van de Treasury.

Wij als de Guardians vragen om een apart communicatie- en computersysteem dat niet verbonden is met de eerdere systemen, die allemaal corrupt zijn. Het moet privé worden gebouwd zonder backdoors, spyware programma’s, tracking- of surveillance programma’s, AI-gebaseerde of anderszins datamining collecties, algoritme software, advertentie software of enige andere kwaadaardige hardware, firmware of software programma’s. Geen Microsoft, Palo Alto, Google, Twitter, Youtube, Facebook/Meta of Five Eyes (UKUSA- akkoord) componenten zijn toegestaan.

Wij als de Guardians willen ook een deel van alle rechten op mineralen, zoals olie, goud, zilver, platina, diamanten en alle andere metalen en mineralen die zich in de bodem bevinden. Dit moet geregeld worden op basis van een percentage, dat in het begin laag zal zijn, maar na verloop van tijd zal stijgen naarmate het aantal Guardians toeneemt en dan gelijk verdeeld kan worden via het Aarde Restauratie Plan. Alle inkomsten gaan naar projecten die zijn ontworpen om het leven, de mensen, het milieu en de planeet te verbeteren.

Ik vraag iedereen die hier naar luistert [of dit leest] om een ruimte in je hart te openen en ons en dit plan te omarmen. Met onze verklaring trekken we alle andere valse claims en rechten in als zijnde ongeldig vanaf deze datum: 25 maart 2023.

Dit is onze boodschap en verklaring, gepresenteerd door Thomas Williams als vertegenwoordiger van de Guardians, en in overeenstemming met de andere aangewezen Guardian-leden.